kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

V průběhu července 2022 probíhaly další odkryvy na jedné z nejvýznamnějších lokalit na Moravě, rozsáhlé centrální aglomeraci z doby laténské v Němčicích.

Výzkumy v roce 2022 probíhaly na třech plochách.

1. Největší překvapení však přineslo dokončení výzkumu plochy zkoumané v minulém roce (plocha 1), těsně sousedící s prostorem sklářské dílny, kde se podařilo odkrýt zahloubený výrobní objekt s doklady zpracování jantaru. Předchozí sezónu byl nález jantarové suroviny novinkou, jelikož mezi tisíci nálezy z povrchových prospekcí na lokalitě tento materiál do té doby zastoupen vůbec nebyl. Nyní jsme však kromě velkého množství suroviny rozpoznali drobné jantarové korálky, jejich polotovary i větší soustružené exempláře. Podlahová vrstva byla hustě pokryta drobnými zašlapanými úlomky, které vznikly při opracování korálků. Na Moravě jde prozatím o jedinou dílnu zaměřenou na zpracování jantaru pro 3.–2. století př. Kr., jedna časně laténská dílna byla objevena minulý rok v Polešovicích a výrobní objekty byly již dříve dokumentovány v rámci dlouholetých výzkumů pozdně laténského oppida Staré Hradisko.

2. Na sousední ploše (plocha 2) byla prozkoumána na svou dobu poměrně velká chata obdélníkového půdorysu (7 × 4 m), v jejímž zásypu se dochovalo množství zvířecích kostí, zlomků keramických nádob, ale také části skleněných náramků a korálků. V rohu plochy byla později částečně prozkoumána zásobní jáma z mladší doby laténské.

3. Nejrozsáhlejší odkryv probíhal v severozápadní části lokality (plocha 3), kde byl prozkoumán sakrální objekt zhruba čtvercového půdorysu o stranách 13 × 13 m, který byl již dříve zachycen za pomoci geofyzikálního měření. Ve vnitřní ploše ohraničené příkopem byly zjištěny dva žárové hroby, ze kterých se dochovala pouze dna nádob s kremací datovaná s určitou opatrností do střední doby laténské. Příkop okolo svatyně byl cca 2 m široký a 1 m hluboký se zahroceným dnem. Na rozhraní posledních dvou vrstev bylo nalezeno několik částí železných mečů, úmyslně poškozených. Tyto tzv. „zabité meče“ nejsou na keltských pohřebištích ničím výjimečným, deformovány byly po smrti bojovníka často také hroty kopí, příp. další. Skutečnost, že nebyl posvátný areál využíván a respektován po delší časové období, potvrzuje jednak svrchní vrstva, v níž se nacházelo množství sídlištního materiálu, tak i zahloubená chata z mladší doby laténské porušující příkop přímo v jihovýchodním rohu svatyně.
Doplnění: jedná se o jedno z čtyřúhelných ohrazení, které bylo zjištěno geofyzikální prospekcí v letech 2002–2006, kdy bylo zjištěno uskupení až sedmi půdorysů čtyřúhelníkových (min. většinou) uzavřených ohrazení s rozměry mezi cca 8 × 8 m a 17 × 17 m (Mangel, 2023)

Foto a podrobnosti TZ viz www.uapp.cz Autor: Ivan Čižmář

Literatura:
Čižmář, I. 2022: Druhá sezóna archeologického výzkumu aglomerace v Němčicích. Dokumentace ÚA památkové péče v Brně. Brno 2022. Dostupné na: https://www.uapp.cz/aktuality/druha-sezona-archeologickeho-vyzkumu-aglomerace-v-nemcicich
Mangel T. - Stolz, D. - Vávra, M. - Mazáč, M. 2023: Čtyřúhelníková ohrazení na laténských nekropolích v Čechách a na Moravě ve světle nálezů z Lochenic a Nebovid, Študijné zvesti 70/1, 2023

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více