kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Smrž, Z. 1977: Nové poznatky o pravěkém a časně historickém osídlení vrchu Hradiště u Cernovic. In: Památky - příroda - život 9, č. 1, s. 19-26.
Smrž, Z. 1981: Halštatské hradiště ve Stradonicích u Loun. Knovízské a halštatské osídlení mikroregionu Deberského potoka. In: AR 33, s. 487-503.
Smrž, Z. 1983: Archeologický výzkum na vrchu Úhošť u Kadaně. In: Památky - příroda - život 15, s. 97-104.
Smrž, Z. 1991: Výšinné lokality mladší doby kamenné za raného středověku v severozápadních Čechách. In: AR 43, s. 63-89.
Smrž, Z. 1991a: La residence aristocratique de Droužkovice. In Moscati et al 1991, s. 185.
Smrž, Z. 1992: Späthallstattzeitliche Burgwalle und Hohensiedlungen in Nordwestbóhmen. In: PA 83, s. 88-104.
Smrž, Z. 1994: Vývoj osídlení v mikroregionu Lužického potoka na Kadaňsku (severozápadní Čechy) - část I. In: AR 46, s. 345-393.
Smrž, Z. 1995: Hohenlokalitäten der Knovízer Kultur in NW-Bohmen. In: PA 86, s. 38-80.
Smrž, Z. 1996: Das frühlatenezeitliche Gehöft bei Droužkovice (Kr. Chomutov, NW-Böhmen). Památky archeologické 87, 59-94.
Smrž, Z. 1999: Příspěvek letecké archeologie k poznání archeologického potenciálu území mezi Libočany a Soběsuky na Žatecku. In: AR 51, s. 517-531.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více