kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Dříve se zvažovalo, zda valy u Belčic nejsou památkou po ležení stavovského vojska z počátku třicetileté války, ale jiná dispozice. Valy připomínají keltské čtyřúhelníkové valy, tzv. viereckschanze.

Bělčice 1 (okr. Strakonice) - cca 1,6 km ZZS od kostela v obci se na svahu těsně ji­hovýchodně pod vrcholem kopce Budín (kóta 536 m n. m.) vypínají z menší části zachovalé čtyřúhelníkové valy o rozměrech 107 x 101 m (10 800 čtverečních metrů). Zachovalá severozápadní strana valů dosa­huje výšky až 2,95 m, zatímco příkop na opačné straně valů se podle výsledků archeo­logického výzkumu v roce 1988 nacházel v hloubce 3,9 m pod povrchem. Hliněný val byl nasypán na původní půdní pokryv. Před ním vyhloubili Keltové ve 3.-1. století pří­kop se zašpičatělým dnem. Zlomky kerami­ky ze dna příkopu a žernov ze sběru se na­cházejí v blatenském muzeu. Při telegnos­tickém průzkumu byly konstatovány ano­málie. Čtyř-úhelníkové valy sloužily Keltům zřejmě jako shromaždiště, kultovní místo, ne-li také k bydlení (muzeum Blatná a Stra­konice).

belcice plan valy

Bělčice 1. Plán keltských čtyřúhelníkových valů s vyznačením výsledků archeologického výzkumu.
Vysvětlivky: 1- triangulační bod, 2 -val, 3 - příkop, 4 - prohlubeň, S - vchod (? ), 6 - tmavší zabarvení a vyšší obiloviny v roce 1988, 7-bývalý písečník, 8-polní terasovité plužiny, 9-šikmo
šrafovaná plocha - povrchové sběry z roku 1997 Podle Waldhausera - Frohlicha 1992 a Michálka 1999a.

Zdroj: J. Waldhauser: Keltské Čechy

Související články