kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Waldhauser, J. 1965: Nález pražského typu na hradišti „Poráň“ u Jičína. Archeologické rozhledy 17, s. 253.
Waldhauser, J. 1968: Příspěvek k datování spony z Lochenic. In: AR 20, s. 430-433.
Waldhauser, J. 1970: Problém tzv. Viereckschanzen (keltských čtyřúhelníkovitých valů) a nově zjištěné oppidum v severních Čechách. In: AR 22, s. 327-334.
Waldhauser, J. 1970-71: Výzkum čtyřúhelníkových valů a laténského sídliště u Markvartic, okr. Jičín v roce 1969. In: Sborník čs. společnosti archeologické 4, s. 61-88.
Waldhauser, J. 1971: Archeologický výzkum v severních Čechách II. Liberec.
Waldhauser, J. 1973: Laténské pohřebiště v Tuchomyšli, okres Ústí nad Labem. In: AR 25, s. 75-77.
Waldhauser, J. 1973a: Některé archeologické přírůstky teplického muzea z let 1972-1973. In: Zprávy a studie Oblastního muzea v Teplicích 9, s. 15-33.
Waldhauser, J. 1974: Pozdně halštatské a časně laténské sídliště v Tuchomyšli 2 u Ústí n./L. In: Zprávy a studie Oblastního muzea v Teplicích 10, s. 17-23.
Waldhauser, J. 1974b: Keramické importy v pozdně halštatských a časně laténských objektech severozápadních Čech. In: Římské importy, s. 94-105. Praha.
Waldhauser, J. 1975: Příspěvek k poznání laténu severozápadních Čech. In: Archeologické rozhledy 27, s. 18-35.
Waldhauser, J. 1975a: Die keltische Viereckschanzen in Bôhmen. In: Alba Regia 14, s. 235-244.
Waldhauser, J. 1976: Turnovský typ kultury lidu popelnicových polí v severních Čechách. Teplice.
Waldhauser, J. 1976a: Topographie der keltischen Besiedlung im Erzgebirgsvorland. In: AR 28, s. 294-314.
Waldhauser, J. 1976b: Sídliště podmokelské skupiny u Neštěmic (o. Ústí n./L). In: PA 67, s. 31-84.
Waldhauser, J. 1976-1977: Přehled archeologických výzkumů teplického muzea v letech 1971-1975. In: Zprávy - studie Krajského muzea v Teplicích 12, s. 73-80.
Waldhauser, J. 1977: Keltské opevněné (?) sídliště, kultovní objekt a pohřebiště u Železnic (okres Most) a nález keramického importu na keltském sídlišti u Všechlap (okres Teplice). Teplice.
Waldhauser, J. 1977a: Keltské sídliště v Radovesicích v severozápadních Čechách. In: AR 29, s. 144-177.
Waldhauser, J. 1978 (Hrsg.): Das keltische Graberfeld bei Jenišův Újezd in Bohmen, 1.-2. Teplice.
Waldhauser, J. 1979: Nález bronzových trojbřitých šipek na Čertově ruce u Turnova. In: AR 31, s. 573-574.
Waldhauser, J. 1979a: Konfrontation der antropologischen archáologischen Ermittlung von Manner-, Frauen- und Kindergräbern aufden keltischen Nekropolen Bohmens, Anthropologic XVII, s. 55-62.
Waldhauser, J. 1979b: Beitrag zum Studium der keltischen Siedlungen, Oppida und Gráberfelder in Bohmen. In: Les mouvements celtiques du Ve au Ier siěcle avant notre ěre, s. 117-156. Paris.
Waldhauser, J. 1981: Prameny ke studiu keltského osídlení v povodí střední Bíliny. Výzkumy v Čechách 1976-1977, Supplementum, s. 27-68.
Waldhauser, J. 1982: Nález braubašské mísy z Razie a problematika způsobu pohřbívání v období HD-LTA v Podkrušnohoří. In: AR 32, s. 554-557.
Waldhauser, J. 1983: Závěrečný horizont keltských oppid v Čechách. Konfrontace výkladů historických pramenů numismatiky a archeologie. In: Slovenská archeológia 31, s. 325-356.
Waldhauser, J. 1984: Mobilität und Stabilität der keltischen Besiedlung in Bôhmen. In: Studien zu Siedlungsfragen der Latěnezeit, s. 167-186. Marburg.
Waldhauser, J. 1984a: Die oppidumartige Anlage Úhoši (Burgberg) bei Kadaň und die keltische Besiedlung Nordwestbohmens am Ende der Latěnezeit (Fakten und Hypothesen). In: Arbeits- und Forschungsberichte zur sáchs. Bodendenkmalpflege 27/28, s. 167-189.
Waldhauser, J. 1984b: Les fortiications celtiques de la période LTC–D1 en Bohéme. Oppida et castella. In: Les Celtes en Belgique et
dans le nord de la France. Les fortiications de l‘Age du Fer. Revue du Nord, no. spécial, s. 265–270.
Waldhauser, J. 1985: Zur okonomischen Entwicklung bei der keltischen Stammen in Bohmen. Produktivkráfte- und Produktionsverháltnisse in ur- undfrůhgeschichtlicher Zeit. s. 245-251. Berlin
Waldhauser, J 1986: Kupfergewinnung und -verhúttung in Bôhmen und Máhren wáhrend der Spáthallstatt- und Latěnezeit. In: Veróffentlichungen des Museums Potsdam 20, s. 197-212.
Waldhauser, J. 1986a: Struktur und Ôkologie der keltischen Besiedlung während Stufen Ha D- LTD in Bóhmen. In: Hallstatt Kolloqium Veszprém, s. 267-278. Budapest.
Waldhauser, J. 1986b: Problémy interpretace pozdně laténského objektu 2/83 z Prahy-Bubenče a otázky obchodu českých Keltů. In: Archaeologica Pragensia 7, s. 143-150.
Waldhauser, J. 1986c: Získávání mědi a její tavba v keltských Čechách během pozdního halštatu a laténu. In: Studie z dějin hornictví 16, s. 46-88.
Waldhauser, J. 1986d: Les fortifications celtiques de la periodě L.T.C-D1 en Bohéme. Oppida et castella. In: Les Celtes en Belgique et dans le nord de France, s. 265-275. Villeneuve d'Ascq.
Waldhauser, J. 1986e: Hromadný nerituální hrob Keltů z Prahy-Bubenče. Archaeologica Pragensia, 6, s. 139-147.
Waldhauser, J. 1987: Keltische Gráberfelder in Bôhmen. In: Bericht der Romisch-germanischen Kommission 68, s. 25-179.
Waldhauser, J. 1987a: Čtyřúhelníkové valy u Třebska na Příbramsku. Vlastivědný sborník Podbrdska 38-39, s. 279-312.
Waldhauser, J. 1987b: Soziale Schichtung innerhalb der spáthallstattund frúhlatěnezeitlichen Siedlung Radovesice 23 in Bôhmen. In: Archäologisches Korrespondenzblatt 17, s. 205-212.
Waldhauser, J. 1987c: Poznatky o keltském a středověkém rýžování zlata v západní části Českomoravské vysočiny (lokalita Leskovice na Pelhřimovsku). In: Zkoumání výrobních objektů a technologií
archeologickými metodami, s. 31-64. Brno.
Waldhauser, J. 1988: Keltská pohřebiště na Jičínsku. Zpravodaj KMVČ 15, s. 56-76.
Waldhauser, J. 1988a: Keltské rýžování zlata naJílovsku (mýtus nebo realita?). In: Studie z dějin hornictví 20, s. 7-30.
Waldhauser, J. 1988b: Keltský mečík z Údrnické Lhoty. In: Listy Starohradské kroniky 11, s. 91-93.
Waldhauser, J. 1988c: Problematika zdrojů nerostných surovin a jejich hornické exploatace Kelty na příkladě oppida u Nevězíc. In: Studie z dějin hornictví 20, s. 219-223.
Waldhauser, J. 1989: Montánníarcheologický výzkum na lokalitě Třebsko na Příbramsku. In: Studie z dějin hornictví 1, s. 1-36. Příbram.
Waldhauser, J. 1989a: Addenda k nálezům uch bronzových zobákovitých konvic z Prahy-Modřan a Číňova. In: Archaeologica Pragensia 10, s. 57-62.
Waldhauser, J. 1989b: Pozdně laténská spona z Černilova ve východních Čechách. In: AR 41, s. 201-205.
Waldhauser, J. 1989c: Etat de la recherche sur les enceintes quadrilatérales laténiennes (dites Viereckschanzen) en Bohéme. In: Les Viereckschanzen et les enceintes quadrilatérales en Europe celtique, s. 43-55. Paris.
Waldhauser, J. 1989d: Metodika a výsledky studia keltských pohřebišť na pražském území. In: Archaeologica Pragensia, 10, s. 285-288.
Waldhauser, J. 1990: Sozioôkonomische Modelle zu den nordbohmischen nichtkeltischen Gruppen von Podmokly und Kobyly (Modelle der Latěnisierung). In: Archeológia Polski 35, s. 87-111.
Waldhauser, J. 1990a: Problematika depotu železných předmětů z Kolína. In: Archeologické fórum 1, s. 74-83.
Waldhauser, J. 1990b: Keltské kostrové hroby z Želenic/Liběšic a Razie na Bílinsku. In: Zprávy a studie krajského muzea v Teplicích 18, s. 91-95.
Waldhauser, J. 1990c: Das Latěnehaus von Roggendorf p. B. Horn, NO. In: Mannus 56, s. 17-26.
Waldhauser, J. 1991: Das keltUche Gold in „Boiohaemum". In: Schweizerische Zeitschrift fur Archäologie und Kunstgeschichte 48, s. 12-37.
Waldhauser, J. 1991a: Další stopy archeologické aktivity Keltů v areálu rýžoviši zlata mezi Třebskem a Kamennou na Příbramsku ve středních Cechách. In: Studie z dějin hornictví 21, s. 119-123.
Waldhauser, J. 1991b: Diskussion uber die oppidumartige Anlage Úhošť und keltische Besiedlung Nordwestbohmens. In: PA 82, s. 385-404.
Waldhauser, J. 1991c: Hradiště Závist jako „Hradčany pravěku" a romantická popularizace archeologie. In: Archeologické fórum 1, s. 61-64.
Waldhauser, J. 1991d: Byla či nebyla v Čechách keltská invaze. In: Archeologické fórum 2, s. 107-108. Diskuse Lovosice, s. 83-90.
Waldhauser, J. 1991e: Keltský šperk ve sbírkách vodňanského muzea. In: Výběr z prací členů historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 38, s. 65-67.
Waldhauser, J. 1992: Opevnění Semín na Semilsku v Pojizeří. In: AR 44, s. 66-76.
Waldhauser, J. 1992a: Laténská spona z hory Oblík v Poohří. In: AR 44, s. 467-168.
Waldhauser, J. 1992b: Problém identifikace keltských čtyřúhelníkových valů (Viereckschanzen) v Čechách. In: AR 44, s. 548-559.
Waldhauser, J. 1992c: 6. kolo diskuse o Úhošti a laténu severozápadních Čech. In: Archeologické fórum 3, s. 51.
Waldhauser, J. 1992d: Keltische Distributionssysteme von Graphittonkeramik und die Ausbeutung der Graphitlagerstátten wáhrend derfortgeschrittenen Latěnezeit. In: Archäologisches Korrespondenzblatt 22, s. 377-392.
Waldhauser, J. 1992e: Zum Bevolkerungswechsel von Kelten und Elbgermanen in Bohmen nach Siedlungsveránderungen in der Mikro-, Mezzo- und Makroebene wáhrend der Endlatěne- undfrúhen Kaiserzeit. In: Kelten und Germanen in Mittelgebirgsraum, s. 162-183. Weimar.
Waldhauser, J. 1992f: Diskuse o kmenech. In: Archeologické fórum 2.
Waldhauser, J. 1993: Diskuse k problematice oppida u Nevězíc. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 8, s. 87-95.
Waldhauser, J. 1994: Zánik keltského osídlení Českého ráje a Pojizeří na základě archeologického výzkumu v Branžeži v roce 1993. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 7, s. 51-54.
Waldhauser, J. 1994a: Příspěvek ke keltskému osídlení Mladoboleslavska. In: Boleslavica 3, s. 51-54.
Waldhauser, J. 1994b: Dodatek ke stati J. Blačka o laténské sponě z Oblíku v severozápadních Čechách. In: AR 46, s. 464—465.
Waldhauser, J. 1994c: Ceramic Variation, Raw Material supply and Distribution Areas during Last Centuries B. C. (La Těne B2-D1) in Celtic Bohemia. In: Europe in the First Millenium B. C, s. 81-92. Sheffield.
Waldhauser, J. 1994d: Problematika využívání tradičních a analytických metod při popisu a vyhodnocení laténské keramiky z Čech v uplynulých třech desetiletích. In: Archeologické fórum 4, s. 65-79.
Waldhauser, J. 1995: Celtic gold in Bohemia. In: Prehistorie Gold in Europe, Mines, Metallurgy and Manufacture, s. 577-596. London.
Waldhauser, J. 1995a: Spory o hrob bojovníka. In: Od Ještěda k Troskám 18, s. 33-34.
Waldhauser, J. 1995b: Der Irrtum von Libenice. In: Archäologie in Deutschland 6/1995, s. 12-15.
Waldhauser, J. 1995c: Laténské sídliště ze Skalska na Mladoboleslavsku. In: Středočeský vlastivědný sborník (Muzeum a současnost) 13, s. 43-48.
Waldhauser, J. 1995d: Keltské zlaté mince z českých zemí jako produkt výrobní specializace ajejich distribuce v Evropě. In: AR 47, s. 619-631.
Waldhauser, J. 1995e: Detektory získané nálezy z keltského oppida u Stradonic. In: AR 47, s. 418^125.
Waldhauser, J. 1996: Keltové na Jizeře a v Českém ráji. Praha - Mladá Boleslav.
Waldhauser, J. 1996a: Gold und Bernstein der Hallstatt- und Latěnezeit in Bôhmen und ihre Kontakte zur Bernsteinstrasse aufgrund der Mobilitát. In: Kontakte längs der Bernsteinstrasse..., s. 77-93. Kraków.
Waldhauser, J. 1996b: Regionale keramische Kreise der júngeren Laténezeit in Bohmen: Anfánge der Forschungen. In: Die Kelten in der Alpen und an der Donau, s.335-357, Budapest - Wien.
Waldhauser, J. 1996c: Laténské sběry dr. V. Mouchy na opevnění u Jičína. In: Pojizerský sborník 3, s. 91-93.
Waldhauser, J. 1996d: Keltové v jeskyních našeho kraje. In: Od Ještěda k Troskám 19, s. 26-30.
Waldhauser, J. 1997: Výzkum čtyřúhelníkových valů Kokrdov (k. ú. Rakovník) ve středních Čechách. Rakovník.
Waldhauser, J. 1997a: In Das prdhistorische Gold in Bayern, Bohmen und Mähren: Herkunft-Technologie-Funde II. In: PA, Supplementum 7, s. 221-224, 283-285.
Waldhauser, J. 1998: Die Goldfingerringe von Múnsingen-Rain und ihre Vergleichstúcke aus Flachgráberfeldern im Gebiet zwischen dem schweizerischen Mittelland und dem Karpatenbecken. Můnsingen-Rain, ein Markstein der keltischen Archäologie, s. 85-121. Bern.
Waldhauser, J. 1998a: Jaké stromy rostly v Plakánku a co se tam dálo před 2200 roky. In: Zpravodaj Srámkovy Sobotky 35, s. 4-5.
Waldhauser, J. 1998b: Keltové a Cerekvice nad Bytřicí. In: Muzejní noviny 14, s. 31-32.
Waldhauser, J. 1998: Srbsko, okr. Mladá Boleslav. Výzkumy v Čechách 1998, s. 196.
Waldhauser, J. 1999: Jaře se kopou keltské hroby. Praha.
Waldhauser, J. 1999a: Aktivity Keltů na pohřebištích a sídlištích doby bronzové v Pojizeří. In: Archeologie ve středních Čechách 3, s. 163-164.
Waldhauser, J. 1999b: Posvátná krajina Keltů v Českém ráji. In: Od Ještěda k Troskám 6 (22), s. 22-24.
Waldhauser, J. 1999c: Die angeblich keltische Goldwaschanlage aus Modlešovice (Südbohmen). In: Anschnitt 51, s. 47^18.
Waldhauser, J. 1999d: Záchranné archeologické výzkumy na Mladoboleslavsku v roce 1998. In: Středočeský vlastivědný sborník 17, s. 87-90.
Waldhauser, J. 1999e: Markvartice, Kr. Jičín, Bohmen, Tschechische Republik. In: Keltische Viereckschanzen, s. 206-208. Stuttgart.
Waldhauser, J. 1999f: Des objects celtes en or trěs pur á ľaffinage de Vor en Bohéme en relation technique miniěre dite „soft mining". In: Lor dans 1'Antiquité, s. 199-204. Toulouse.
Waldhauser, J. 2000: Keltové a stříbro: problematika exploatace Kutnohorského rudního okrsku. In: Sborník stříbro v dějinách. Turnov (v tisku).
Waldhauser, J. 2000a: Sakrální zóna Keltů v Českém ráji. In: Sborník konference Mýty... Olomouc (v tisku).
Waldhauser, J. 2000b: Wirtschaftliche Strukturen in offenen Siedlungen und Verkehrswege der Latěnezeit in Bohmen. In: Symposium Dürrnberg 1998 (Berichte RGK), v tisku.
Waldhauser, J. 2001: Poznatky z rekonstrukce keltského zahloubeného domu z Markvartic na Jičínsku v kosmonoském experimentálním středisku Altamira. Experiment v archeologii. Brno (v tisku).
Waldhauser, J. 2001a: Neue keltische Funde aus Bohmen durch Metaldetektore in den J. 1900-2000 entdeckte (v tisku).
Waldhauser, J. 2002: Semín a Trosky. Problematika laténských struktur a lokalit. Archeologie ve středních Čechách 6, s. 325–350
Waldhauser, J. 2014: Opevnění Semín na Semilsku v Pojizeří ( fakta a hypotézy o nejrozsáhlejší fortiikaci v Čechách). Archeologické rozhledy 44, s. 66–76.
Waldhauser, J. - Frohlich, J. 1992: Čtyřúhelníkové valy u Bělčic na Blatensku v jižních Čechách. In: AR 44, s. 637-645.
Waldhauser, J. - Holodňák, P. 1972: Z archeologických přírůstků teplického muzea za rok 1972. In: Zprávy a studie oblastního muzea v Teplicích 8, s. 23-29.
Waldhauser, J. - Holodňák, P. 1984: Keltské pohřebiště z Bíliny, okres Teplice. In: PA 75, s. 181-216.
Waldhauser, J. - Holodňák, P. - Salač, V. 1986: Výzkum sídelního areálu Horního Lukovského potoka (Radovesice) v letech 1969-1983. In: Velímský et al 1986, s. 112-132.
Waldhauser, J. - Jenč, P. 1998: Aktivity doby laténské na lokalitě Sokolka v Českém ráji. In: Středočeský vlastivědný sborník 16, s. 137-141.
Waldhauser, J. - Klsák, J. 1998: Westbohmen und Nordostbayern als Nachbarregionen wáhrend der Latěnezeit. In: Sborník Západočeského muzea v Plzni 14 (historie), s. 74-93.
Waldhauser, J. – Koldová, K. 2006: Mimořádné aktivity Keltů na skalním útvaru Sokolka v Pojizeří. Archeologie ve středních Čechách 10, s. 555–598.
Waldhauser, J. – Klsák, J. 1998: Westböhmen und Nordostbayern als Nachbarregionen während der Latenezeit. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie 14, s. 74–93.
Waldhauser, J. – Lutovský, M. 1996: Die endlatenzeitliche Befestigung aus Dehns Gruppe 2 von Semín in Böhmen. In: Europa Celtica. Untersuchungen zur Hallstatt- und Latenkultur, s. 189–193. Marburg.
Waldhauser, J. – Lutovský, M. 1998: Zjišťovací archeologický výzkum laténského opevnění Semín roku 1993. Z Českého ráje a Podkrkonoší 11, s. 133–158.
Waldhauser, J. - Košnar, L. 1997: Germáni v Pojizeří a v Českém ráji. Praha.
Waldhauser, J. - Lutovský, P. 1996: Endlatěnezeitliche Befestigung aus Dehn's Gruppe 2 von Semín in Bohmen. In: Europa celtica, s. 189-193. Marburg.
Waldhauser, J. - Lutovský, M. 1998: Zjišťovací archeologický výzkum laténského opevnění Semín roku 1993. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 11, s. 133-158.
Waldhauser, J. - Salač. M. 1977: Keltská pohřebiště ve středním Pojizeří. In: Muzeum a současnost 1977, s. 35-80.
Waldhauser, J. - Slabina, M. 1999: Obří Hrad a Keltové. Sušice.
Waldhauser, J. - Smejtek, L. - Nováček, K. 1989: Montánní archeologický výzkum na lokalitě Třebsko na Příbramsku. In: Studie z dějin hornictví I, s. 1-36.
Waldhauser, J. - Štauberovi, B. a J. 1982: Keltské kostrové hroby ze Třtěna v Poohří. In: AR 34, s. 302-305.
Waldhauser, J. et al 1993: Die hallstatt- und latěnezeitliche Siedlung mit Graberfeld bei Radovesice in Bohmen. Praha - Teplice.
Waldhauser, J. - Weber, V. 1971: Sídliště podmokelské skupiny v Libochovanech, okr. Litoměřice. In: Zprávy - studie Oblastního vlastivědného muzea v Teplicích 7, s. 3-22.


Sedláčková, H. – Waldhauser, J. 1987: Laténská pohřebiště ve středním Polabí, okr. Nymburk. Památky archeologické 78, 134–204.
Waldhauser, J. 1991: Keltský šperk ve sbírkách vodňanského muzea. Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 38, 65-67.
Waldhauser, J. 1995: Detektory zjištěné nálezy z oppida Stradonice. Archeologické rozhledy 47, 418-425.
Waldhauser, J. 1999: Jak se kopou keltské hroby. Praha.
Waldhauser, J. 2001: Keltské nálezy z Čech získané v letech 1990-2000 detektory kovů. Archeologie výzkumy ve středních Čechách 5, 441-458.
Waldhauser, J. 2001a: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha.
Waldhauser, J. - Slabina, M. 2001: Nálezy kovové hmotné kultury na hradišti Obří Hrad. Waldhauser, J. 2001a, 452-455.
Waldhauser, J. 2006: Nezákonné užití detektorů kovů na jednom příkladu z laténu: bilance a perspektivy. Archeologické rozhledy 58, 309-312.
Waldhauser, J. 2007: Encyklopedie Keltů v Čechách (Dodatky). Praha.
Waldhauser, J. 2012: Keltské Čechy. Průvodce. Praha.
Waldhauser, J. 2014: Maskovitá spona z Hradištka ve středním Polabí. Moravské křižovatky, 165-171. Brno.
Waldhauser, J. 2012a: Užívání vápence, kaolinitu a opuky během keltského osídlení Čech Archeológia na prahu historie. K životnému jubileu Karola Pietu, 443-446. Nitra.

Kompletní seznam publikací, článků, apod. nakdete na webu autora www.jiriwaldhauser.cz ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více