kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Hrazený výšinný areál, castellum, o rozloze asi 2 ha na ostrohu na soutoku Vltavy a Otavy dnes hrad Zvíkov. Šíji přepažují až čtyři valy, datování obvodového valu s čelní kamennou zdí do 2.-1. století
1955-56 a 1959 - zjištěna hradba s kamenným lícem a svislými dřevěnými prvky. datování LT C–D
Z vykopávek v padesátých letech 20. století pocházejí kromě keramiky provrtané kotoučky, část železné pasové zápony, struskové lupy a zlomek hliněné dyznové cihly
Roku 1973 sonda uvnitř hradu - zbytek pravoúhlé polozemnice s kůlovou konstrukcí, v níž byly zlomky nádob, část bronzového kroužku a železný předmět, mazanici a zvířecí kosti.

Datování: eneolit, doba bronzová, doba halštatská, Keltové - doba laténská LT C–D, středověk

Literatura:
Jansová, L. 1962a: Pozdně laténské osídlení jižních Čech. Kandidátská disertace, I–III. Archeologický ústav Praha.
Čtverák et al. ext link 15 2003, Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri

Lokace: Zvíkovské Podhradí Okres: Písek, Jihočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více