kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- 1986 nález zlomků keramiky ze 3.-1. století
- 2003 - při přeložce silnice I/33 byly nalezeny zahloubené objekty. Celý prostor s objekty byl z jihu ohraničen přerušovaným žlabem ve tvaru písmena L, orientovaný delší stranou vesměru V−Z. Žlab mohl původně vytvářet spolu s okrajem terasy obdélníkový ohrazený prostor (2.2.1 Dvorce ext link 15). Datování žlabu je poněkud problematické vzhledem ke značně smíšenému materiálu získaného z jeho výplně. S jistou dávkou opatrnosti ho lze datovat do doby laténské. (Tůma, J. – Jílek, J. 2014)
- 2004 -
zachyceno pokračovaní laténského sídliště, které bylo tvořeno čtyřmi sídelními jednotkami stojícími v řadě souběžně s ohrazenýareálem  prozkoumaným v roce 2003. Každou sídelní jednotku tvořila polozemnice s ohništěm o rozměrech cca 5 x 3 m orientovaná V−Z. Při severní straně polozemnic stály nadzemní kůlové domy o rozměrech cca 4 x 3 m, orientované SZ−JV. Mezi objekty se nacházely zahloubené jámy a osamocené kůlové jamky. Při jižní straně sídliště byla zachycena zahloubená pec a zahloubený oválný objekt s trojúhelníkovitým kamenem ve východní části, interpretovaný jako kultovní objekt (Tůma 2008, 245−246). Osamoceně mimo jádro osady, cca 130 m západně směrem k pramenné pánvi, byl pak zachycen objekt interpretovaný jako dvoukomorová laténská hrnčířská pec.

Datování: Keltové - mladší a pozdní doba laténská

Literatura:
Tůma, J. 2008: Říkov, okr. Náchod. Výzkumy v Čechách 2005, 245–246
Tůma, J. – Jílek, J. 2014: Sídliště ze starší doby římské z Říkova, okr. Náchod. Archeologie východních Čech, supp. 1, 303–314.

Lokace: Říkov, Okres: Náchod, Královéhradecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více